Máy quang phổ chân không

Máy quang phổ chân không

Máy quang phổ chân không thực tế ở đây trên trái đất trải dài từ 1013 mbar xuống áp suất thấp nhất cho đến nay được sản xuất do con người tạo ra , được cho là có áp suất 10-14 mbar (như chúng ta sẽ thấy rất khó để đo áp suất thấp như vậy).  Tuy nhiên, những giá trị đó không thấp như một số giá trị được tìm thấy trong tự nhiên.  Người ta cho rằng áp suất 10-16 mbar tồn tại trong không gian giữa các vì sao và khoảng 10-22 mbar trong không gian giữa các thiên hà. 

Để phân loại máy quang phổ chân không hiện này thành các dải:

 Chân không thấp hoặc thô:                         1013 mbar - một vài mbar

Chân không trung bình:                                 Một vài mbar đến 10-³ mbar

Cao  chân không:                                             10-³ mbar đến 10-7 mbar

Chân không siêu cao (UHV):                          10-7 mbar dưới 10-7 mbar

Sử dụng thuật ngữ này, chúng ta có thể nói, ví dụ, 'máy bơm này sẽ tạo ra áp suất thấp' hoặc 'máy bơm này sẽ tạo ra chân không cao';  cả hai đều đúng.